MANUELLTERAPI

Manuellterapi er ein klinisk vidareutdanning for fysioterapeutar innan muskel- og skjelettlidingar. Manuellterapeutar utdanna i Noreg, har tatt ei toårig masterprogram i manuellterapi ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.

Manuellterapeutar har brei generell fysioterapikompetanse frå grunnutdanninga i fysioterapi. I tillegg har manuellterapeutar ekstra kliniske ferdigheiter i manuelle undersøking- og behandlingsmetodar.

Døme på dette er manipulering av ledd, eller «knekking» som enkelte kallar denne behandlingsforma. Det vil også i mange tilfelle vere aktuelt med eit tilpassa treningsprogram, og saman lagar vi eit opplegg som kan fungere for deg.

Manuellterapeutar har utvida rettigheiter, og kan sjukmelde pasientar med muskelskjelettplager/-sjukdomar i inntil 12 veker. Ein kan også tilvise til MR, røntgen, CT og tilvise vidare til spesialisthelsetenesta, som til dømes nevrologar, ortopedar eller anna spesialisert helsepersonell.